بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اجاره 15 دستگاه خودروی سواری

404بازدید
مرداد 26, 1399

موضوع مناقصه : اجاره 15 دستگاه خودروی سواری از نوع پژو پارس ، سمند و پژو glx ( مدل حودرو از سال 1395 به بالا) جهت اداره کل بیمه سلامت استان گیلان و شهرستانهای تابعه .
نوع و مبلغ تضمین مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 000 /000 /300 ریال و یا واریز مبلغ ریالی مزبور به حساب سپرده شماره 7777213465 اداره کل بیمه سلامت استان گیلان نزد بانک رفاه شعبه لاکانی
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند از تاریخ 26/5/99 لغایت 5/6/99 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : www.setadiran. Ir مراجعه ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان باید تصویر کلیه مدارک پاکت ها (الف ، ب ، ج ) را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 12روزدوشنبه مورخ 17/6 /99 بارگذاری ( اسکن) نموده و فقط اصل مدرک پاکت الف ( ضمانتنامه) را مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 18/6/99 به آدرس رشت خیابان حافظ روبروی پارک قدس ( پارک شهر ) نبش کوچه جاویدان ، اداره کل بیمه سلامت گیلان، طبقه دوم ، اتاق اداره امور اداری آقای غلام پور تحویل داده و رسید دریافت نمایند . لازم به ذکر است فرآیند برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد . پیشنهاد هایی که در سامانه ستاد ثبت نشده باشد و همچنین فاقد سپرده باشد غیر قابل بررسی می باشند .
زمان گشایش پیشنهاد ها : پیشنهادهای ارائه شده در سامانه در روز چهارشنبه مورخ 19/6/99 ساعت 11 صبح در رشت خیابان حافظ نبش کوچه جاویدان ، اداره کل بیمه سلامت ، طبقه سوم سالن کنفرانس گشایش خواهد یافت
تاریخ انتشار نوبت اول : 25/5/99
تاریخ انتشار نوبت دوم 1/6/99


روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان

print