بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه اداره
همکف میز خدمت
اول اداره رسیدگی اسناد پزشکی-اداره نظارت و ارزشیابی
دوم اداره امور اداری- دفتر معاونین- اداره آمار و خدمات رایانه ای-دبیرخانه
سوم اداره امور مالی- دفتر مدیرکل-کارشناسان اسناد پزشکی- اداره حراست- کارشناسان نظارت وارزشیابی-روابط عمومی