بروزرسانی : 1400/08/02 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

 

اطلاعیه:

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

موضوع: فرایند ارائه خدمات بیتوته سطح یک به بیمه شدگان روستایی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی                                                    

          احتراماً ، با عنایت به هماهنگی انجام شده با معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و نامه شماره 2948‏/110‏/3‏/ب مورخ 4‏/3‏/1400 (پیوست) ، فرایند ارائه خدمات سطح یک به بیمه شدگان روستایی در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل به شرح فلوچارت پیوست جهت استحضار ارسال می گردد. با توجه به پرداخت سرانه ای هزینه خدمات مذکور به دانشگاه علوم پزشکی، خواهشمنداست دستور فرمایید بیمارستان هایی که بابت ارائه خدمات سطح یک در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل با شبکه های بهداشت قرارداد دارند ضمن ارائه خدمات در قالب فلوچارت ارسالی و صرفاً با استفاده از سربرگ بیمارستانی ممهور به مهر با عنوان " مرکز معین" ،کپی کاربنی سربرگ ها را به منظور دریافت مطالبات به شبکه بهداشت شهرستان مربوط تحویل و از ثبت خدمات در سامانه erx به منظور مطالبه آن از این اداره کل خودداری نمایند. هماهنگی لازم با داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد با شبکه بهداشت شهرستان جهت تفکیک سربرگ های ممهور به مهر " مرکز معین" و ارائه آن به شبکه بهداشت جهت دریافت مطالبات مربوط به موضوع قرارداد ،ضروری است.